07 04 2013

Türklerin Anayurdu Ortaasyadır

Türklerin Anayurdu Ortaasyadır |  görsel 1

 

 

 

TÜRKLER İLK DEFA ORTAASYADA MI DEVLET KURDULAR?

 

Yeryüzünde 350 milyonu aşan sayıları ile çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türkler'in, Ana vatanlarının tesbiti birçok bilimadamını asırlarca meşkul eden, büyük bir konu olmuştur. Bilim adamlarının ve araştırmacıların yaptıkları çalışmaların sonucu şudur.

 

Türkler'in ilk Anayurdu ile ilgili bir çok iddialar vardır.

Tarihi yazanlar, Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağlarını

Dil araştırmacılar, Altaylar'ın veya Kingan Dağları'nın doğu ve batısını,

Kültür Tarihçileri, Altay-Kırgız Bozkırları arasını,

Sanat tarihçileri, Kuzeybatı Asya sahasını,

Antropologlar ise Kırgız Bozkırı-Tanrı Dağları arasını

Etnologlar, İç Asya'nın kuzey bölgelerini,

ilk Türk Anayurdu olarak iddia etmişlerdir.

Bütün bu araştırmalara göre ilk türk yurdunun kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamaktadır. Zira Türkler'in ilk zamanlardan itibaren çok geniş bir sahaya yayılmaları bu tesbitte güçlük çıkartmaktadır.

Bununla beraber son yıllarda yapılan dil araşturmaları ve yukarıda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, ilk Türk yurdunun "Altay Dağları'ndan, Urallar'a kadar uzanan, Hazar Denizi Kuzeydoğu Bozkırlarından, Tanrı Dağları'nı kapsayan çok geniş bir bölge olduğudur."

Tarihi akış içerisinde meydana gelen göçler sonucu Anayurtları'ndan çok uzak mesafelere ve geniş bir coğrafialana yayılan Türkler, bugün Balkanlar'dan doğuya Çin Seddi'ne, Kuzeyde Sibirya Bozkırları'ndan Güneyde Horasan, Afganistan, Tibet'e kadar olan bölgeleri yurt tutmuşlardır.

Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir.

Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in Türk adlı oğlunun neslindendir.

 

Tarihî şahıs, boy ve millet adlarının oluşumuna göre, Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töreli, töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manâlarında kullanılmaktadır.

 

http://www.dailymotion.com/tr/related/xbhva3/1?videoid=19309467&relatedtype=related&related_algo=meta2-only#video=xalm9m

 

Coğrafî ad olarak Turkhia (Türkiye) tabiri ise altıncı yüzyıldaki Bizans kaynaklarında, Orta Asya için kullanılmıştır. Dokuzuncu ve onuncu asırlarda, Volga'dan Orta Asya'ya kadar olan sahaya denilirdi. Bu da Doğu ve Batı Türkiye olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Doğu Türkiye, Hazarlar'ın; Batı Türkiye ise Türk asıllı Macarların ülkesiydi. Memluklar'ın ilk zamanlarında, Mısır'a da Türkiye deniliyordu. Selçuklular zamanında, onikinci yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlandı. Türk kelimesini, Türk devletinin resmî adı olarak ilk defa kullanan, yedi ve sekizinci yüzyıllarda hüküm süren (681-745) Göktürk Devleti'ydi.

Bilinen en eski Türk kavmi, Çinlilerin Hiung-nu dedikleri, M.Ö. 3. asrın başından itibaren tarih sahnesinde görülen Hunlardır. Bu kavmin anayurdu, Tienşan'ın kuzey kesimiyle batıdaki Altay Dağları, Orta Urallar ve Hazar Denizi'nin kuzey hudutları içinde kalan vadideydi. Şenyu denilen hükümdarlarının ordugâhı, Orhun Irmağı kıyısında bulunuyordu. Nüfus çoğalması ve fetih isteği gibi iki büyük sebeple yayılmaya başladılar ve Çin hudutlarına kadar olan bölgeyi ele geçirdiler.

http://www.youtube.com/watch?v=8JKUVjKEVVI

Türkiye’de ve Dünyada Derin Devletler hakkında bilgi almak isterseniz, yukarıdaki linke tıklayınız.

 

http://www.dailymotion.com/video/xbhva3_teke-tek-ozel-kim-bu-turkler-par10_news?search_algo=2#.UWBJ12ZrPIU

 

TÜRK ADI

Türk Milleti'nin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. "Türk" sözü tarihin en eski çağlarından beri kullanılıyordu ve belirli bir kavmin yada kavimler birliğinin adı olarak mevcuttu.

Türkler'in köklü ve çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olması nedeniyle birçok bilim adamı "Türk" adının nereden geldiği hakkında araştırmalar yapmış, bu araştırmalar neticeside Türk adı ilk defa MÖ. XIV. yy'da "Tik" vveya "Tikler" adıyla geçmeye başlamıştır. Diğer bir görüşe göre ise Türk adı MÖ. XIV. yy'dan öncede varolduğudur. Zira Türk Milletinin tarihi, insanlığın tarihi kadar eskidir.

NÛH “aleyhisselâm”: İdrîs “aleyhisselâm” göke çıkarıldıkdan sonra, insanlar azdı. Doğru yoldan ayrıldı. Putlara ya’nî heykellere tapmağa başladılar. Cenâb-ı Hak, bunlara Nûh aleyhisselâmı gönderdi. O zemân, elli yaşında idi. Nice yıl, onları dîne da’vet etdi. Yalnız oğulları Sâm, Hâm, Yâfes ile az kimse îmân etdi. Çoğu kulak asmadı. Kendi oğlu Yâm, ya’nî Ken’ân bile îmân etmedi. Alay ve işkence etdiler. Onlara bed düâ etdi. Beşyüz yaşından sonra, gemi yapması emr olundu. Gemi bitince, tûfân oldu. Mü’minler ile gemiye bindi. Gemiye binenlerin seksen kişi olduğu ve geminin üç kat olduğu (Arâis-ül-mecâlis)de yazılıdır. Bu kitâb Mısrda basılmışdır. Her hayvandan da birer çift aldı. Oğlu Ken’ânı da gemiye çağırdı. Ben, dağa çıkar kurtulurum dedi. Bir dalga geldi. Oğlunu alıp boğdu. Sular dağları aşdı. İnsanlar ve hayvanlar telef oldu. Altı ay sonra, yağmurlar durdu. Sular çekildi. Gemi, Hakkârîde Cûdî dağına oturdu. İnsanlar, üç oğlundan üredi. Nûh aleyhisselâma ikinci Âdem “aleyhisselâm” denildi. Sâmdan arab, fars ve rum, Hâmdan Hindistân, Habeş ve Afrika halkı, Yâfesden de Asyalılar ve türkler meydâna geldi. Behreng buğâzından Amerikaya da geçip yerleşenler oldu. Nûh “aleyhisselâm”, bin yaşında vefât etdi

 

AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLARSANIZ TÜRK TARİHİ VE

ANADOLU COFRAFYASI HAKKINDA

BİLGİLER İZLEYECEKSİNİZ.

http://www.youtube.com/watch?v=qdu0S1MEJQM

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xs7xxHCk3Pg

 

http://www.youtube.com/watch?v=CLwutCxK5C4

 

http://www.youtube.com/watch?v=uuot8hAPN_Q

 

http://www.youtube.com/watch?v=4DIuWOSGs8w

http://www.youtube.com/watch?v=l67Xmja-2ic

 

http://www.youtube.com/watch?v=gv8UaGlIkuw

 

http://www.youtube.com/watch?v=eOUcEb05azE

 

TÜRKLER İLK DEFA ORTAASYADA MI DEVLET KURDULAR?

Bu soruya yine de çok cevaplar vardır. Bizim bildiğimiz şudur. Atalarımız Anadolu topraklarına daha önce de geldiler. Müslüman olduktan sonra yani 1071 yılında yine geldiler. Anadoluyu fethettiler. Bu topraklarda yaşayanlarla kaynaştılar. Büyük bir ihtimal, Anadoluda yaşayanlar da Müslüman oldu. Bin yıldanberi buradayız. Hepimiz kardeşiz. Birbirimizi candan seviyoruz. Bu sevgi bu topraklardaki insanlar için bir kuvvettir. Bu aşk bizi daima yaşatacaktır.

 

http://www.dailymotion.com/video/xgcteq_1-turk-tarihi-ve-sumerler_webcam#.UWBL-2ZrPIU

 

http://www.dailymotion.com/video/x88mjz_2-turk-tarihi-ve-sumerler_webcam?search_algo=2#.UWBLUGZrPIU

 

669
0
0
Yorum Yaz