14 12 2008

ZEYTİN BİR GIDA DEĞİL ADETA İLAÇ GİBİDİR

http://gurbetdeyazmak.blogcu.com/rss.phpDOĞA HARİKASI
ZEYTiN

­Her şe­yi, her şe­ye şi­fa

Z­ey­tin­de bol mik­tar­da p­ro­te­in, yağ, A, C, E vi­ta­min­le­ri i­le kal­si­yum, fos­for, kü­kürt, k­lor, mag­nez­yum mi­ne­ral­le­ri var­dır.
­Zey­ti­nin ve zey­tin­ya­ğı­nın fay­da­la­rı say­mak­la bi­te­cek gi­bi de­ğil: İş­ta­hı a­çı­yor, mi­de­yi kuv­vet­len­di­ri­yor, ba­ğır­sak­la­rı yu­mu­şa­tı­yor ve ka­bız­lı­ğı gi­de­ri­yor.
­Ka­ra­ci­ğer ve baş ağ­rı­sı­nı gi­der­me ö­zel­li­ği var, yük­sek tan­si­yo­nu dü­şü­rü­yor. Zey­tin­ya­ğı kalp ve da­mar sağ­lı­ğı i­çin de çok fay­da­lı­dır. Da­mar­la­rı a­çı­yor, ka­ra­ci­ğe­rin dü­zen­li ça­lış­ma­sı­na yar­dım e­di­yor, sa­rı­lı­ğa i­yi ge­lir. Böb­rek­ler­de kum ve taş o­lu­şu­mu­nu en­gel­li­yor. Kan şe­ke­ri­ni dü­şür­dü­ğü i­çin şe­ker has­ta­la­rı­na fay­da­lı­dır. Hüc­re­le­rin ye­ni­len­me­si­ni sağ­la­dı­ğı i­çin, yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­ri­yor. Cil­di bes­li­yor ve gü­zel­leş­ti­ri­yor. Be­bek ve ço­cuk ge­li­şi­mi­ni des­tek­li­yor. Bey­nin ve ke­mik­le­rin ge­li­şip güç­len­me­si­ni sağ­lı­yor.

YAPRAĞI AYRI MARİFETLİ
­Zey­ti­nin mey­ve­si, zey­ti­nin sı­kıl­ma­sıy­la el­de e­di­len zey­tin­ya­ğı dı­şın­da zey­tin a­ğa­cı­nın ku­ru­tul­muş yap­rak­la­rı ve ka­buk­la­rı da şi­fa o­la­rak kul­la­nı­lı­yor. ­Zey­ti­nin yap­rak­la­rı kay­na­tı­la­rak el­de e­di­len zey­tin yap­ra­ğı ça­yı i­le gar­ga­ra ya­pı­lır­sa diş ağ­rı­la­rı­nı ha­fif­le­ti­yor ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­ri­yor. Zey­tin­ya­ğı ye­mek­ler­den ön­ce i­çi­lir­se mi­de ül­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yor.
İd­rar yol­la­rı­nı kay­gan­laş­tı­ran zey­tin­ya­ğı lif­li gı­da­lar­la bir­lik­te tü­ke­ti­lir­se ba­sur şikâ­yet­le­ri­ni a­zal­tı­yor. Cil­di bes­li­yor, gü­zel­leş­ti­ri­yor ve kı­rı­şık­lık­la­rı a­zal­tı­yor. ­Ya­nık ve de­ri has­ta­lık­la­rı i­le ra­him il­ti­hap­la­rı­na sü­rü­lür­se fay­da­sı o­lu­yor.

0
0
0
Yorum Yaz